MOKESČIO UŽ UGDYMĄ MOKĖJIMO TVARKA

30. Mokestį už neformalųjį vaikų ir jaunimo ugdymą nustato Vilniaus miesto savivaldybė.
31. Mokestis už ugdymą būreliuose mokamas kiekvieną mėnesį Centre nustatytais mokėjimo terminais ir būdais vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
32. Mokestis už ugdymą trumpalaikėse edukacinėse neformaliojo švietimo veiklose mokamas pagal iš anksto pateiktą sąskaitą arba vizito metu.
33. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo veiklai plėtoti, pagrindinėms priemonėms įsigyti, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui bei einamajam remontui, darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams, komunalinėms paslaugoms apmokėti ir kitoms su ugdymo veikla susijusioms reikmėms.
34. Nuo mokesčio už ugdymą Centre atleidžiami socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai.
35. Jei Centrą lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, ugdytiniams (išskyrus minimiems 25 punkte) mokestis mažinamas 50 procentų.
36. Vilniaus saugaus miesto centro direktorius turi teisę ne daugiau kaip 25 proc. centrą lankančių ugdytinių (išskyrus minimus 25 punkte) atleisti nuo mokesčio ar mokestį sumažinti 50 proc. Ši mokesčio už ugdymą lengvata taikoma savanoriams, globos namų ugdytiniams, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionato vaikams bei išskirtinių gabumų ugdytiniams, Cenrto pedagogų siūlymu. Sprendimai dėl konkrečių ugdytinių atleidimo nuo mokesčių ar mokesčių sumažinimo priimami Centre nustatyta tvarka ir įforminami Centro direktoriaus įsakymu.
37. Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas proporcingai mažinamas:
37.1. jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: ilgiau kaip vieną savaitę trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą;
37.2. jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Centre susidariusių svarbių priežasčių (vadovo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).
38. Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas neskaičiuojamas ugdytinių vasaros atostogų metu.
39. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos šios tvarkos 33 punkto nustatytos lengvatos, Centro direktoriui turi pateikti:
39.1. prašymą;
39.2. pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę paramą ir (arba) pašalpą.
40. Sprendimas atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo suteikti mokesčio už ugdymą lengvatą Centro direktoriui pateikimo dienos.
41. Mokesčio už ugdymą lengvatos, nurodytos 33, 34 ir 35 punktuose, taikomos nuo sprendimo atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priėmimo dienos.
42. Tvarkos 33 punkte numatytoms lengvatoms gauti prašymus ir (jei reikia) kitus dokumentus teikia ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), studijų (būrelių) vadovai, patys pilnamečiai ugdytiniai, kiti suinteresuoti asmenys ar institucijos.
43. Atleidimas nuo mokesčio ar mokesčio mažinimas įforminamas Centro direktoriaus įsakymu.
44. Nepateikus reikiamų dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
45. Mokesčio už ugdymą lengvatos ugdytiniams taikomos tik už vieną Centre pasirinktą būrelį, išskyrus ugdytinius, kuriems suteiktos lengvatos, numatytos šios Tvarkos 37 punkte.
46. Tuo atveju, jeigu programa finansuojama iš neformaliojo vaikų švietimo dalinio finansavimo lėšų, programa yra nemokama.

Total Page Visits: 147 - Today Page Visits: 1