VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ (STOVYKLAUJANČIŲ VAIKŲ)
SAUGAUS EISMO KONKURSO
„SAUGI VASARA“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Vilniaus saugaus miesto centro, Vilniaus miesto mokyklų stovyklaujančių vaikų konkurso
„SAUGI VASARA“ (toliau – konkursas) sąlygos reglamentuoja konkurso organizavimą, programą, vertinimą ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Pasitelkdami žiniomis ir asmenine patirtimi, atlikdami užduotis, vaikai labiau atkreips dėmesį į saugaus eismo taisyklių svarbą kasdienėje aplinkoje.
Remdamiesi turimomis saugaus eismo žiniomis, gebės geriau orientuotis aplinkoje, numatys ir atpažins tykančias grėsmes, ras tinkamus sprendimus.
III. ORGANIZATORIAI
Vilniaus saugaus miesto centras. Viktorinos koordinatorė saugaus eismo metodininkė-specialistė Jolanta Dovidavičienė.
Užduotis parengė: Vilniaus saugaus miesto centro dir. pavaduotoja ugdymui Vilmutė Butavičienė, saugaus eismo metodininkė-specialistė Jolanta Dovidavičienė.
IV. DALYVIAI
Vilniaus mokyklų stovyklaujantys 1-4 kl. vaikai (1-2 kl, 3-4 kl. amžiaus grupės).
V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
1. Konkursas vyks nuotoliniu būdu, nuo 2020 m birželio 15 d. iki birželio 22 d. imtinai.
2. Dalyvių (kiekvienas dalyvis privalo atlikti abi užduotis) atliktų darbų (nuotraukas) siunčia stovyklaujančių vaikų pedagogas, elektroniniu paštu jolantadovidaviciene@yahoo.com. Nurodomi duomenys: dalyvio vardas, mokykla, klasė.
3. Rezultatai bus skelbiami 2020 birželio 26 d., kūrybinių darbų publikavimas centro internetinėje svetainėje www. vismc.
4. Telefonas pasiteiravimui 860405852.
VI. APDOVANOJIMAI
I – III vietas užėmę dalyviai (1-2 kl, 3-4 kl. amžiaus grupėse) apdovanojami diplomais.
Dalyvių pedagogai – padėkomis.
Reikalavimus atitinkantys II- os užduoties kūrybiniai darbai bus publikuojami Vismc svetainėje.
2
VII. PROGRAMA IR VERTINIMAS
Eil. Nr.
UŽDUOTYS
VERTINIMAS
PASTABOS
I.
Testas pagal realios eismo aplinkos nuotraukas.
„ĮVERTINK EISMO SITUACIJĄ, RASK TINKAMĄ SPRENDIMĄ“
1 taškas už kiekvieną teisingą atsakymą
1 – 2 kl. – 1 priedas;
3 – 4 kl. – 2 priedas
Fotografuoti ir siųsti tik atsakymų lentelę su dalyvio vardu, mokykla ir klase.
II.
Kūrybinė užduotis:
Saugaus eismo taisyklės iliustracija – piešinys.
Iki 10 taškų
Vertinant atsižvelgiama į turinio aktualumą, darbo užbaigtumą, estetiškumą.
Dalyvis pasirenka vieną taisyklę. Iliustruojama taisyklė gali būti iš pėsčiųjų, keleivių, dviratininko (paspirtukininko) eismo taisyklių.
Iliustracija turi tilpti A4 formato lapo vienoje pusėje.
Atlikto darbo apačioje (dešinėje) užrašomas autoriaus vardas , mokykla, klasė.
1. Konkurso rungčių teisėjai – Vismc pedagogai.
2. Konkurso užduotys vertinamos pagal kriterijus, pateiktus programoje.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Nuotraukų pateikimas šiam konkursui, laikomas autorių sutikimu su kūrybinių darbų publikavimu centro internetinėje svetainėje www. vismc.
Parengė:
Saugaus eismo metodininkė-specialistė Jolanta Dovidavičienė
SUDERINTA
Vilniaus saugaus miesto centro
Direktoriaus pav. ugdymui
2020-06-11

Total Page Visits: 841 - Today Page Visits: 1