PATVIRTINTA
Vilniaus saugaus miesto centro
Direktoriaus
2017-09-27
Įsakymas Nr. V-26

 

PRIĖMIMO MOKYTIS Į VILNIAUS SAUGAUS MIESTO CENTRĄ TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši tvarka reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis į Vilniaus saugaus miesto centrą pagal neformaliojo švietimo programas.
2. Centras savo veiklą organizuoja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir moklslo ministro, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, Jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymais, Vilniaus saugaus miesto centro nuostatais, ugdymo planu ir kitais dokumentais.
3. Centro darbo laiką nustato Centro taryba, atsižvelgdama į higienos normas ir Centro galimybes.
4. Centras dirba pagal Centro tarybos pritartą ir direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, ugdymo planą bei trumpalaikes ir ilgalaikes edukacines neformaliojo švietimo veiklos programas ir patvirtintus tvarkaraščius.
5. Centras dirba darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
6. Vykdomų programų skaičius:
Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo veiklos:
(1 veiklos (pamokos) trukmė, priklausomai nuo vaikų amžiaus 30-45 min.)

 •  Saugaus eismo
 •  Sveikos gyvensenos
 •  Pirmosios pagalbos
 •  Žalingų įpročių prevencijos
 •  Civilinės saugos, Priešgaisrinės saugos
 •  Aplinkosaugos ir ekologinio ugdymo
 •  Gyvenimo įgūdžių ugdymo
 •  Edukacinės – praktinės veiklos
 •  Kitos edukacinės veiklos

Ilgalaikės neformaliojo ugdymo programos (būreliai):
Priešmokyklinės gr., 1-4 kl; 5-8 kl., 11-12 kl. :

 •  Saugaus eismo 2-4 val./sav.
 •  Dviračių vairuotojų 2-4 val./sav.
 •  Profesinės krypties 2-4 val./sav.
 •  Sveikos gyvensenos 2-4 val./sav.
 •  Jaunųjų medikų 2-4 val./sav.
 •  Civilinės saugos, Priešgaisrinės saugos
 •  Aplinkosaugos 2-4 val./sav.

Vaikų skaičius grupėse ne mažiau 12.
7. Šią priėmimo tvarką patvirtina Centro direktorius pritarus Centro tarybai.

II. PRIĖMIMO TVARKA

 PRIĖMIMAS Į BŪRELIUS

8. Į Centrą priimami visi norintys nuo 3 metų asmenys (pagal Centro vykdomas patvirtintas programas).
9. Į Centrą priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba Centro teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys Ugdytiniai. Kitų savivaldybių teritorijoje gyvenantys ir besimokantys pagal bendrojo ugdymo programą Ugdytiniai priimami tik esant laisvų vietų.
10. Komplektuojant būrelius, pirmenybė teikiama vaikams, kuriuos augina tik vienas iš tėvų, iš socialiai remtinų šeimų, kai šeimoje auga trys ir daugiau vaikų, vaikai našlaičiai, rizikos grupės vaikai, policijos komisariatų bei socialinės rūpybos tarnybų nukreipti vaikai.
11. Būreliai komplektuojami iš panašaus amžiaus narių. Maksimalus narių skaičius grupėje neturi viršyti 20.
12. Pagrindinis narių priėmimas į Vilniaus saugaus miesto centrą vyksta nuo rugpjūčio 25 d. iki spalio 1 d., tačiau ugdytiniai gali būti priimami visus mokslo metus, pagal poreikį ir lankytojų pageidavimą.
13. Minimalus skaičius būrelyje nustatas steigėjo 12 ugdytinių.
14. Vilniaus saugaus miesto centro būrelių vadovai darbą pradeda rugsėjo 1 d. ir iki spalio 10 d. privalo sukomplektuoti Ugdytinių grupes.
15. Centre mokslo metai pradedami spalio 1 d. baigiami birželio 30 d.
16. Atostogų metu ugdomoji veikla organizuojama vadovaujantis Centro direktoriaus patvirtinta atskira tvarka.

 PRIĖMIMAS Į TRUMPALAIKES EDUKACINES NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLAS

17. Į Centre organizuojamas trumpalaikes edukacines neformaliojo švietimo veiklas priimami visi Vilniaus miesto ugdymo įstaigų Ugdytiniai, pagal ugdymo įstaigų paraiškas ir su ugdymo įstaigomis pasirašytomis dvišalėmis sutartimis.
18. Dėl vizito laiko ir norimų veiklų (pamokų) (veiklas (pamokas) ugdymo įstaigos pasirenka pačios pagal centre vykdomas programas) ugdymo įstaigos susitaria iš anksto telefonu, ar elektroniniu paštu. Taip sudaromas grafikas Centre vykstančioms trumpalaikėms edukacinėms neformaliojo švietimo veikloms (pamokoms), kuris kiekvieną savaitę patvirtinamas Centro direktoriaus.
19. Esant galimybei Ugdytinius į trumpalaikes edukacines neformaliojo švietimo veiklas (pamokas) atsiveža savo autobusu.
20. Atvykstantys į trumpalaikes edukacines neformaliojo švietimo veiklas (pamokas) Ugdytiniai turi būti lydimi už juos atsakančio asmens (mokytojai, tėvai (globėjai/rūpintojai)).
21. Centro trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo veiklos skirtos Ugdytiniams. Užtikrinant saugią mokymosi aplinką jose gali dalyvauti ir lydintis padagogas.
22. Kitų lydinčių asmenų dalyvavimas veiklose ir Ugdytinių edukacinių veiklų stebėjimas Centre galimas tik esant poreikiui užtikrinti saugią mokymosi aplinką, bei atvirų durų dienomis.
23. Atvykdami į trumpalaikes edukacines neformaliojo švietimo veiklas (pamokas) lydintys asmenys privalo turėti ir pateikti Centro administracijai Ugdytinių sąrašą, patvirtintą jų ugdymo įstaigos direktoriaus ir atleistų nuo mokesčio Ugdytinių pažymą, patvirtintą jų ugdymo įstaigos direktoriaus.
24. Viso vizito metu atsakomybę už Ugdytinių saugumą ir elgesį prisiima juos lydintis asmuo (asmenys).

III. PRIĖMIMO Į ILGAILAIKES NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMAS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

25. Ugdytiniai, ar jų tėvai (globėjai) sudaro dvišalę ugdymo (ugdymosi) sutartį, kurioje nurodomos ugdymo sutarties šalys, ugdymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, ugdymo terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
26. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Centro direktorius ir Ugdytinis, jeigu jis yra pilnametis, arba Ugdytinis nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (globėjų) rašytinį sutikimą. Už Ugdytinį iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami jo interesais.
27. Ugdymo sutartis registruojama Mokinių registre (vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl mokinių dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo veiklose, apskaitos“).
28. Prie ugdymo sutarties pridedama gydymo įstaigos išduotos pažymos apie Ugdytinio sveikatos būklę kopija.
 

IV. INFORMAVIMAS APIE PRIĖMIMĄ

29. Apie Centre siūlomas programas, Ugdytinių priėmimo datas skelbiama Vilniaus saugaus miesto centro informaciniuose stenduose, interneto svetainėje www.vismc.lt.

V. MOKESČIO UŽ UGDYMĄ MOKĖJIMO TVARKA

30. Mokestį už neformalųjį vaikų ir jaunimo ugdymą nustato Vilniaus miesto savivaldybė.
31. Mokestis už ugdymą būreliuose mokamas kiekvieną mėnesį Centre nustatytais mokėjimo terminais ir būdais vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
32. Mokestis už ugdymą trumpalaikėse edukacinėse neformaliojo švietimo veiklose mokamas pagal iš anksto pateiktą sąskaitą arba vizito metu.
33. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo veiklai plėtoti, pagrindinėms priemonėms įsigyti, trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui bei einamajam remontui, darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams, komunalinėms paslaugoms apmokėti ir kitoms su ugdymo veikla susijusioms reikmėms.
34. Nuo mokesčio už ugdymą Centre atleidžiami socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai.
35. Jei Centrą lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, ugdytiniams (išskyrus minimiems 25 punkte) mokestis mažinamas 50 procentų.
36. Vilniaus saugaus miesto centro direktorius turi teisę ne daugiau kaip 25 proc. centrą lankančių ugdytinių (išskyrus minimus 25 punkte) atleisti nuo mokesčio ar mokestį sumažinti 50 proc. Ši mokesčio už ugdymą lengvata taikoma savanoriams, globos namų ugdytiniams, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionato vaikams bei išskirtinių gabumų ugdytiniams, Cenrto pedagogų siūlymu. Sprendimai dėl konkrečių ugdytinių atleidimo nuo mokesčių ar mokesčių sumažinimo priimami Centre nustatyta tvarka ir įforminami Centro direktoriaus įsakymu.
37. Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas proporcingai mažinamas:
37.1. jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: ilgiau kaip vieną savaitę trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą;
37.2. jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Centre susidariusių svarbių priežasčių (vadovo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).
38. Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas neskaičiuojamas ugdytinių vasaros atostogų metu.
39. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos šios tvarkos 33 punkto nustatytos lengvatos, Centro direktoriui turi pateikti:
39.1. prašymą;
39.2. pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti arba gauna socialinę paramą ir (arba) pašalpą.
40. Sprendimas atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo suteikti mokesčio už ugdymą lengvatą Centro direktoriui pateikimo dienos.
41. Mokesčio už ugdymą lengvatos, nurodytos 33, 34 ir 35 punktuose, taikomos nuo sprendimo atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti priėmimo dienos.
42. Tvarkos 33 punkte numatytoms lengvatoms gauti prašymus ir (jei reikia) kitus dokumentus teikia ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), studijų (būrelių) vadovai, patys pilnamečiai ugdytiniai, kiti suinteresuoti asmenys ar institucijos.
43. Atleidimas nuo mokesčio ar mokesčio mažinimas įforminamas Centro direktoriaus įsakymu.
44. Nepateikus reikiamų dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
45. Mokesčio už ugdymą lengvatos ugdytiniams taikomos tik už vieną Centre pasirinktą būrelį, išskyrus ugdytinius, kuriems suteiktos lengvatos, numatytos šios Tvarkos 37 punkte.
46. Tuo atveju, jeigu programa finansuojama iš neformaliojo vaikų švietimo dalinio finansavimo lėšų, programa yra nemokama.
 

VI. TVARKOS VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

47. Centro direktorius atsako už šios tvarkos paskelbimą Vilniaus saugaus miesto centro bendruomenės nariams (Ugdytiniams, jų tėvams (globėjams) ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
48. Už mokesčio tvarkos laikymąsi tiesiogiai atsako Vilniaus saugaus miesto centro direktorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Total Page Visits: 14 - Today Page Visits: 1